پرش به محتوای اصلی

تقسیمات کشوری

تعداد شهرستان     19       بخش    43         دهستان    9000       شهر      36